Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).
>

Regulamin popraw

Regulamin poprawiania prac klasowych:

1.Poprawę organizują nauczyciele dyżurujący.

2. Poprawa sprawdzianów oraz sprawdzian dla osób nieobecnych organizowana jest raz w tygodniu,

w soboty w godz. 10.00 – 12.00 lub w wyjątkowych przypadkach w terminie ustalonym z nauczycielem (po lekcjach).

3. Uczniowie wpisują zgłoszenie poprawy do zeszytu popraw do czwartku,  w tygodniu poprawy. 

4. Prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu mają uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną i dobrą.

5. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę pozytywną (dopuszczającą, dostateczną lub dobrą) ma prawo do jednokrotnej poprawy.

Traci to prawo, jeśli nie stawi się w wyznaczonym terminie.

6. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma prawo do poprawiania sprawdzianu aż do uzyskania oceny pozytywnej.

7. Można zgłosić jednego dnia poprawę dwóch prac klasowych.

8. Uczniowie otrzymują kolejne prace po napisaniu wcześniej otrzymanych.

9. W wyznaczonym terminie poprawę może pisać maksymalnie 40 osób.

11. Otrzymane przez uczniów oceny z poprawy bierze się pod uwagę przy wystawianiu oceny trymestralnej według następujących zasad:

a. Nie bierze się pod uwagę i nie wstawia do dziennika niższej lub takiej samej oceny, jak uzyskana ze sprawdzianu;

b. W klasach 5 – 8 SP  ocenę wyższą od uzyskanej ze sprawdzianu wstawia się do dziennika i liczy w stosunku 50%/ 50%.

c. W klasach 4 liczy się ocena uzyskana z poprawy.