Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).
>

Regulamin wolontariatu

Szkolny regulamin

przyznawania punktów za wolontariat na rzecz środowiska szkolnego dla uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Podkowie Leśnej

 Zasady przyznawania punktów

1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.

2. Uczeń może uzyskać w/w 3 punkty pod warunkiem systematycznej pracy w ramach wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego w wymiarze co najmniej 30 godzin na przestrzeni w/w etapu edukacyjnego, godziny mogą być sumowane z poszczególnych lat działalności. 

 3. Uczeń może realizować w/w godziny już od klasy szóstej uczestnicząc w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu  działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Podkowie Leśnej. Przepracowane godziny odnotowuje się w Karcie Aktywności Wolontariusza.

4. Uczeń może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki/instytucji, w pomoc którym mógłby się zaangażować i realizować zadania wolontariusza poza szkołą.

 5. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć wychowawcy zaświadczenie o odbytym wolontariacie do dnia 1 czerwca danego roku szkolnego. Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki/instytucji, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin.

6. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: przedstawiciel dyrekcji, koordynator wolontariatu, opiekun samorządu.

7. Propozycję zapisu („Wolontariat w roku szkolnym …”, „Działania na rzecz środowiska szkolnego w roku szkolnym …”) przedstawia opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu i Opiekun Samorządu Uczniowskiego na zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 8. Rada Pedagogiczna na zebraniu zatwierdzającym klasyfikację roczną zatwierdza zapisy odnotowane na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły w części dotyczącej szczególnych osiągnięć uczniów.

9.Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu  są Lucyna Foryś i Andżela Mialdun-Ekielska.