Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Dokumenty

Zgłoszenie wypadku: 502-308-308
Zgłoszenia on-line: www.warta.pl

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).

Zasady oceniania - zdalne nauczanie

ZAKRES I FORMY PRACY, OCENIANIE I MONITOROWANIE

PRACY ZDALNEJ

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 1

 

 

Edukacja polonistyczna

 

Rozwój grafomotoryczny

 

- odwzorowywanie liter

- pisanie liter w liniaturze

- łączenie liter

- zapis cyfr i działań w zeszycie w kratkę

- prace plastyczne, wykonywanie ilustracji do poszczególnych poleceń

Monitorowanie: raz w tygodniu przesłanie zdjęcia 1 strony zeszytu w 3 linie. Po 3 wskazanych uczniów na dzień. Co najmniej raz na 2 tygodnie zdjęcie pracy plastycznej lub zeszytu do matematyki.

 

 

 

Doskonalenie techniki czytania

 

- Czytanie sylabowe lub całościowe.

- Tempo czytania.

- Odpowiednia intonacja.

- Przestrzeganie znaków interpunkcyjnych.

Monitorowanie: raz na dwa tygodnie wideorozmowa i czytanie „na żywo”.

 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna

Rozwój umiejętności matematycznych


- rozwiązywanie zadań tekstowych

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

- metoda doliczania

- określanie kierunków i stosunków przestrzennych

- doskonalenie umiejętności posługiwania się zegarem (odczytywanie pełnych godzin, odczytywanie upływu czasu.

- posługiwanie się pojęciami: kg, litr, złotówka, stopnie Celsjusza.

Monitorowanie: raz na dwa tygodnie rozmowa z rodzicem, wyrywkowo kontrola zadań (wysłanie zdjęcia).

 

Edukacja przyrodnicza

 

- rozróżnianie i nazywanie pór roku, i zmian zachodzących w przyrodzie

- dokonywanie obserwacji przyrodniczych;

Monitorowanie: 3 razy w tygodniu przesłanie zdjęcia prac wykonanych przez ucznia.  Praca podczas spotkania onlinespotkania online. Uczeń otrzymuje informację zwrotna do swojej pracy w oparciu o ustalone kryteria.

 

Monitorowanie: raz na dwa tygodnie rozmowa z rodzicem, wyrywkowo kontrola zadań (wysłanie zdjęcia).

 

 

Monitorowanie: prowadzenie „Teczki Tropiciela Wiosny” - do wglądu podczas wideorozmowy.

 

 

Klasa 2

 

Edukacja polonistyczna

1.Pisanie: dokładnie i starannie kreśli litery, zachowując ich prawidłowy kształt, połączenia i rozmieszczenie w wyrazach, prawidłowo pisze wyrazy w liniaturze i właściwie rozmieszcza tekst na stronie zeszytu; bezbłędnie przepisuje tekst drukowany i pisany, sprawnie posługuje się w praktyce elementarnymi zasadami ortografii; w pisaniu wykorzystuje środki multimedialne.

 

2.Samodzielne redagowanie poznanych formy wypowiedzi: list, zaproszenie, ogłoszenie, życzenia. Samodzielne układanie i zapisywanie zdań zgodnie z poleceniem/ pytaniem/ omawianym zagadnieniem.

 

3.Technika czytania: Czytanie głośne dowolnego tekstu- tempo, płynność i technika czytania.

 

 

Edukacja matematyczna

1.Poprawność rachunkowa w zakresie 100 z wykorzystaniem poznanych działań- dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.

2.Rozwiązywanie zadań z tekstem prostych i złożonych w zakresie poznanych działań.

3.Obliczenia zegarowe, kalendarzowe oraz związane z jednostkami miar i wag ,itp.

Edukacja przyrodnicza

 

Prowadzi proste doświadczenia, obserwuje zjawiska przyrodnicze i potrafi je dokumentować, wyjaśnia ich istotę wykazując się myśleniem przyczynowo- skutkowym.

 

Edukacja plastyczna i techniczna

 

Wytwory pracy uczniów

Uczeń na wysokim poziomie artystycznym wykonuje prace plastyczne. Prace zawsze wykonuje dokładnie i starannie. Posiada własną inwencję twórczą. Stosuje różne techniki plastyczne. Tworzy indywidualnie plakaty, także z wykorzystaniem aplikacji komputerowych.

Monitorowanie: Karty pracy „testy” do sprawdzenia danej umiejętności do samodzielnego rozwiązania w domu. Następnie zdjęcie pracy odesłane do nauczyciela i ocenione (ocena/informacja zwrotna co już potrafię i nad czym muszę popracować)

 

Monitorowanie: co najmniej 2 razy w tygodniu uczeń przesyła za pomocą TIK zdjęcie prac. Prace gromadzi w teczce, jeżeli to możliwe, do wglądu po rozpoczęciu regularnych zajęć edukacyjnych w szkole. Uczeń otrzymuje informację zwrotna do swojej pracy w oparciu o ustalone kryteria.

 Klasa 3

Ocenie podlegać będzie:


Edukacja polonistyczna

 

1.Pisanie: pisze czytelnie i starannie, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany i pisany, sprawnie posługuje się w praktyce elementarnymi zasadami ortografii; w pisaniu wykorzystuje środki multimedialne.

 

2.Samodzielne redagowanie poznanych formy wypowiedzi: list, zaproszenie, ogłoszenie, życzenia, opowiadanie, itp.  Samodzielne układanie i zapisywanie zdań zgodnie z poleceniem/ pytaniem/ omawianym zagadnieniem.

 

3.Technika czytania: Czytanie głośne dowolnego tekstu- tempo, płynność, modulacja głosu, znaki przestankowe

 

4.Recytacja: Recytuje z pamięci wiersz, prozę z zachowaniem właściwej intonacji i płynności.


Formy pracy:

 • prace pisemne ( list, opowiadanie, opis, zaproszenie, ogłoszenie)

 • dyktando on-line

 • test z techniki czytania- on line

 • recytacja wiersza podczas lekcji on-line

 • ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń

 • praca w zeszycie

 • testy trzecioklasisty

Ocenianie:

 • bieżące ocenianie prac pisemnych wysyłanych przez uczniów (informacja zwrotna)

 • ocena prac znajdujących się w teczce trzecioklasisty- testy trzecioklasisty

 • ocena z techniki czytania- raz w trymestrze

 • ocena dyktanda- raz w miesiącu

 • ocena recytacji wiersza raz w miesiącu

Monitorowanie:

 • sprawdzanie pracy w zeszytach ćwiczeń ( wyrywkowo)

 • prowadzenie notatek dotyczących systematyczności w oddawaniu prac oraz oceny postępów w nauce

 • rozmowa z rodzicami na temat uczniów

                                                                                                        

Edukacja matematyczna

 

1.Poprawność rachunkowa w zakresie 1000 z wykorzystaniem poznanych działań- dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.

2.Odczytywanie i zapisywanie liczb.

3.Rozwiązywanie zadań z tekstem prostych i złożonych w zakresie poznanych działań.

4.Obliczenia zegarowe, kalendarzowe oraz związane z jednostkami miar i wag ,itp.

 

Formy pracy:

 • rozwiązywanie zadań tekstowych w zeszycie

 • rozwiązywanie zadań w ćwiczeniach

 • rozwiązywanie testów trzecioklasisty

 • wspólna praca na lekcjach on-line

 • karty pracy

Ocenianie:

 • ocenianie poprawności wykonanych zadań w zeszycie oraz ćwiczeniach

 • ocenianie kart pracy odesłanych przez uczniów

 • ocena testów trzecioklasisty

Monitorowanie

 • sprawdzanie ćwiczeń i zeszytów ( wyrywkowo)

 • prowadzenie notatek dotyczących systematyczności w oddawaniu prac oraz oceny postępów w nauce

 • rozmowa z rodzicami na temat uczniów


Edukacja plastyczna i techniczna

Wytwory pracy uczniów

     Uczeń planuje i realizuje własne projekty/prace. Stosuje różne techniki tworzenia prac. Posiada własną inwencję twórczą. Tworzy prace także z wykorzystaniem aplikacji komputerowych.


Formy pracy:

 • prace plastyczne

 • prace techniczne

 • prace stworzone przy użyciu komputera

Ocenianie:

 • uczeń otrzymuje informację zwrotna do swojej pracy w oparciu o ustalone kryteria.

 • raz w tygodniu ocena prac uczniów wykonanych różnymi technikami plastycznymi

Monitorowanie

 • prowadzenie notatek dotyczących systematyczności w oddawaniu prac oraz estetyki


Edukacja przyrodnicza

 1. Prowadzi proste hodowle roślin

 2. Planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego;

Formy pracy:

 • projekt badawczy

Ocenianie:

 • ocena projektu badawczego: hipotez, sposobu zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu, wyciągnięcia wniosków

Monitorowanie:

 • sprawdzanie kolejnych etapów projektu badawczego: rodzice wysyłają zdjęcia eksperymentu i notatek dzieci


RELIGIA

 

Aktywność uczniów w czasie wirtualnych zajęć powinna być monitorowana oraz oceniana. Funkcję wspomagającą proces monitorowania i oceniania pracy spełnia dziennik elektroniczny Vulcan. Nauczyciel przy ocenianiu bierze pod uwagę aktywność uczniów na forum dyskusyjnym i w trakcie wirtualnych konsultacji, nadesłane w terminie prace domowe i zaliczeniowe. Nauczyciel ma również wgląd w korespondencję z uczniem - bank nadesłanych prac. Aktywność online i prace dodatkowe (dla chętnych) mają wpływ na podwyższenie oceny z religii. 

Podstawowe umiejętności, którymi powinien wykazać się uczeń w ramach zajęć on-line  z religii:

Kompetencje komunikacyjne

potrafi  wyrażać na piśmie swe myśli,

potrafi prowadzić rozmowy w sieci;

potrafi słuchać, kiedy inni mówią

reaguje pozytywnie na polecenia nauczyciela np. proszę wyłączyć

                                        mikrofony

potrafi kontrolować swoje emocje;

Kompetencje organizacyjne

potrafi zlecone mu prace oddawać systematycznie    

                                        i w terminie;

uczestniczy w video-lekcjach, jest punktualny i pozostaje do końca.

 Zasady oceniania

Prace zadane przez nauczyciela są obowiązkowe chyba, że uczniowie otrzymają jasny komunikat,  że praca jest dla chętnych. Prace powinny być oddawane w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, w sytuacji nie trzymania się terminu ocena może być obniżona. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu i ćwiczeń  przedmiotowych oraz do założenia teczki, w której przetrzymuje wszystkie wykonane prace z religii.

Ocenie podlegają:

·        Pisemne prace kontrolne.

·        Odpowiedzi ustne.

·        Wypowiedzi w trakcie lekcji on-line, podczas dyskusji, zaangażowanie itp.

·         Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, nadsyłana na bieżąco.

·         Modlitwy: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.

·        Pilność, systematyczność.

·        Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.

 

JĘZYK POLSKI

 

Klasa 5b, 7b, 8b

 

1. dłuższe prace pisemne- wypracowania, artykuły, wywiady itp.- pliki doc

     zgodnie z kryteriami obowiązującymi od początku roku;       

 

2.  projekty indywidualne- samodzielne opracowanie wybranych zagadnień, wykonanie pracy plastycznej/graficznej (plakat, komiks, plansza itp.)- przesłanie w formie pliku jpg

 

3. odpowiedzi ustne- także w formie oceny udziału w lekcji on-line (dłuższe  o charakterze argumentacyjnym, synteza, wnioski, ciekawa interpretacja twórcza- na ocenę; głos w dyskusji, odpowiedzi na pytania nauczyciela związane z realizowanym tematem, wyjaśnienia pojęć, słów- na +: trzy plusy – bdb)

 

4. w klasie 5- czytanie nowego tekstu (bez przygotowania)- według ustalonych kryteriów

 

5. aktywność i systematyczność (regularny kontakt z nauczycielem, przesyłanie informacji o wykonanej pracy, dotrzymywanie terminów, punktualność i właściwa aktywność w zajęciach on-line)

Oceny:

1-2 będą wstawiane do dziennika elektronicznego, informacja wysłana do ucznia

3-4- ocena przedstawiona w ramach lekcji on-line, wstawiona tego samego dnia do dziennika

5- rozliczenie co dwa tygodnie, informacja wysłana do ucznia i rodziców- pochwała/uwaga w formie krótkiego opisu, do wykorzystania przy klasyfikacji: stosunek do obowiązków szkolnych, do danego przedmiotu; sprawdziany

 

Klasa 8a

Kryteria oceniania, język polski, Beata Wróblewska
Zamierzam oceniać:
1. Jedną dużą pracę stylistyczną raz w tygodniu wszystkim uczniom.
2. Jedną pracę stylistyczną mniejszych rozmiarów / wybiórczo raz  w tygodniu.
3. Ćwiczenia gramatyczne / wybiórczo raz w tygodniu.
4. Stawiam oceny za aktywność w czasie zajęć online.
5. Oceny niedostateczne stawiam jedynie za brak pracy, praca napisane źle nie wiąże się z oceną niedostateczną.
 
Ci, którzy będą chcieli sobie poprawić oceny końcowe na wyższe od tych, które teraz im wypadają, mają nadesłać  w kwietniu i maju prace stylistyczne, napisane na podstawie lektur dodatkowych na zadane przeze mnie tematy. W zależności od aspiracji - 4 - 5 prac. Tematy należy uzgodnić za pomocą poczty elektronicznej. 

 

klasa 6b, 7b

realizujemy podstawę programową

1.     Uczniowie w zeszytach zapisują tematy lekcji podawane przeze mnie.

2.     Zakładają folder w którym gromadzą napisane przez siebie prace pisemne. ( te, które powiem lub napiszę, że mają zrobić w tej formie)

3.     Po każdych zajęciach z ćwiczeniami z epodrecznika potwierdzają krótkim emailem, że je zrobili

 1. Na spotkaniach sprawdzam obecność.

 2. lekcje on-line, wykonywanie zadań ze strony epodreczniki.pl, opracowywanie samodzielne informacji wyszukiwanych w internecie (podaję wskazówki ), opracowywanie przesłanych przeze mnie kart pracy, praca z podręcznikiem, wykonywanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń

 3. oceniam 2 prace pisemne, które uczniowie wykonują na moje polecenie

 • aktywny udział w lekcjach on-line ocena za obecność i aktywność w czasie spotkań (pozytywna)

 • dodatkowo wykonana pracę - prezentacje

 1. monitorowanie poprzez wyrywkowe sprawdzanie wykonania zadań na lekcjach on-line, potwierdzanie zrobienia ćwiczeń w epodreczniku, przesłanie zdjęcia wykonanej pracy. Każdorazowo  podaję termin wykonania pracy.


 

Kl. 4

1.Dłuższe prace pisemne (przynajmniej 2 na ocenę): w tym opowiadanie (już oddane do sprawdzenia), własna baśń.

2.Aktywność podczas lekcji on-line, systematyczność.

3.Karty pracy, ćwiczenia.

4. Projekty indywidualne: prezentacja multimedialna, notatka graficzna itp.

5. Głośne czytanie - według ustalonych zasad.

6.Prace dodatkowe (dla chętnych).

Kl. 5a

1.     Dłuższe prace pisemne (przynajmniej 2 na ocenę).

2.     Aktywność podczas lekcji on-line, systematyczność.

3.     Karty pracy, ćwiczenia, notatki.

4. Projekty indywidualne - słowniczek frazeologiczny, prezentacja multimedialna, mapa myśli, lapbook itp.

5.     Prace dodatkowe (np. chmury wyrazowe do lektury, prezentacje, makiety, ilustracje tekstu).

Kl. 6a

1.Lapbook do lektury „Arka czasu” (wykonane, ocenione).

2.Dłuższe prace pisemne (przynajmniej 2 na ocenę).

3.Aktywność podczas lekcji on-line, systematyczność.

4.Prezentacja multimedialna na zadany temat.

5. Projekty indywidualne - ilustracja do wiersza “List do ludożerców” T. Różewicza, notatki graficzne itp.

6.Prace dodatkowe (np. recenzja filmu, prezentacja, opracowanie wybranego zagadnienia).

JĘZYK ANGIELSKI

System oceniania dla klas 1 - 3 -  opisowy według postępów, działania w przestrzeni on-line, zaangażowania, uczestnictwa.

 

Radosław Motrenko klasy 5 - 8

oceny na podstawie:

1. prac pisemnych (ok. 2 w trymestrze)

2. systematyczności w wykonywaniu zadań (plusy za mniejsze prace domowe na akceptowalnym poziomie; 5 plusów = piątka)

3. prezentacji online w formie elektronicznej np. w Power Poincie lub plakatu (1-2) w trymestrze)

4. zaangażowania i aktywności w czasie lekcji online

5. sprawdzianów online

  Emilia Jedlińska klasy 5 - 8

 Ocenie będą podlegały prace pisemne oraz projekty i prezentacje wysłane przez ucznia drogą mailową.  

Każda praca będzie mogła zostać poprawiona, sprawdziany online

Beata Chomicka klasy 4-8

 Oceny 

 • za pracę na lekcjach on-line (ocena zadań domowych odczytanych online, odpytywanie ze słówek z ostatniego tekstu)

 • wypowiedzi pisemne przesłane drogą mailową

 • sprawdziany online 

 • prace dodatkowe (kl 4-5 przygotowanie krzyżówek,wykreślanek itp)

 • prace dodatkowe (kl 6-8 przygotowanie słowniczków do nowych tekstów)

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

Anżela Ekielska

Zasady oceniania przedmiotowego w nauczaniu zdalnym

1.1. Prace zadane do wykonania zdalnie mailowo, za które uczniowie nie otrzymują oceny, uczniowie muszą  mailem potwierdzić ich wykonanie (mogą to być teksty do czytania i zadania do nich, ćwiczenia do odsłuchu, ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń, karty pracy itp.). Dodatkowo mogę sprawdzać rozwiązania kilku losowo wybranych uczniów.

Brak kontaktu ew. przesłanej odpowiedzi ze strony ucznia równa się niewykonaniu zadania, odpowiednio odnotowuję „+” / „-”.

1.2. Prace zadane do wykonania na ocenę – w ustalonym terminie uczniowie przesyłają odpowiedzi dla zadań zamkniętych, lub wykonane zadania otwarte, mogą to być ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń lub krótkie formy pisemne (sms, mail, list, ogłoszenie, zaproszenie i inne w zależności od realizowanego materiału). Te prace dodatkowo będą wpisywane w dzienniku, jako praca domowa.

1.3 Prace w postaci projektu na określony temat np.  plakat, zaprezentowany online, lub prezentacja ppt . (punktacja sprawdzianu)

Brak pracy równa się niewykonaniu zadania[a1] .

1.3. Podczas lekcji online będzie sprawdzana obecność uczniów.

Ocenie mogą podlegać zadania ustne, czyli mówienie: dialogi, wypowiedzi, odpowiedzi na pytania, jak również aktywność na lekcji. Mogą to być oceny albo  „+” / „-”.

Do prac ocenianych będzie stosowana skala ocen zgodna z obecnym regulaminem oceniania, z wcześniejszym określeniem, która skala ma zastosowanie.

Punktacja - sprawdziany

0-39%  1

40-54 %   2

55-69%3

70-84%4

85-95%    5

96-100%  6

Punktacja - kartkówki

0-39%  1

40-54 %   2

55-69%3

70-84%4

85-95%    5

96-100%  5+

 

Plusy i minusy będą sumowane : jeden plus = 25%, jeden minus  = -25%

 

Aleksandra Mazanek

Regulamin pracy zdalnej na lekcjach j. niemieckiego

 

- przedmiotowy system oceniania

Oceny stawiam za wcześniej ustalone prace pisemne, rozwiązane testy, uzupełnione zeszyty ćwiczeń.

Oceny za aktywność i systematyczność pracy

Oceny za pracę dodatkową, dla chętnych:

Prace projektowe: wykonanie memory ze słówek tematu, który omawiamy, nagranie teledysku do nowej piosenki, ilustracja do bajki, którą starsi uczniowie napisali itd.

- systematyczność informacji zwrotnej

Do każdego zadania podana jest data do której trzeba odesłać zdjęcie pracy, skan lub sreenshota.

Brak pracy jest zaznaczany w dzienniku elektronicznym jako nieprzygotowanie. Po wyczerpaniu limitu- 2 w trymestrze uczeń dostaje ocenę niedostateczną, pozostałe oceny też są wpisywane do dziennika elektronicznego.

 Uczniowie, którzy chcą poprawić ocenę końcową o jeden stopień  zobowiązani są do przygotowania prezentacji multimedialnej - czas.ok.20 min na temat wcześniej uzgodniony z nauczycielem drogą mailową. Uczeń musi przedstawić prezentację na lekcji online i odpowiedzieć na 3 pytania do prezentacji

Uczniowie, którzy chcą poprawić ocenę na bardzo dobrą lub celujacą, poza prezentacją zobowiązani są do odpowiedzi ustnej na pytania z zakresu Alltag, Hobby, Schule, Famile. Rozmowa na te tematy odbędzie się poza godzinami wyznaczonymi na lekcje szkolne. 

 

 

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW   Hanna Czelakowska A.

 

1. Stawianie ocen za wykonaną pracę domową z zeszytu ćwiczeń przedstawioną na lekcji.

2. Stawianie ocen za zadaną pisemną pracą indywidualną z multimediami (filmiki, piosenki, teksty)

3. Stawianie ocen za aktywny udział na lekcji on-line.

4. Stawianie ocen za wypowiedzi ustne wcześniej zadane do przygotowania.

 

JĘZYK HISZPAŃSKI – AGNIESZKA POKROPEK-ŚWIDERSKA

Regulamin prac domowych i oceniania podczas pracy zdalnej i lekcji przez Internet

 

1.Uczniowie obowiązani są odbierać wiadomości mailowe wysyłane przez nauczyciela w dniu ich lekcji z języka hiszpańskiego.

2. 1 lekcja w tygodniu odbywa się przez wideokonferencję, druga  ( w przypadku klas 5 i 6) lub druga i trzecia lekcja ( w przypadku klasy 7 ) to materiały wysyłane przez nauczyciela do pracy samodzielnej  ( linki do stron internetowych, scenariusze pracy wraz z wyjaśnieniami)

W przypadku klasy 8: wszystkie lekcje  odbywają się metodą pracy zdalnej materiały wysyłane przez nauczyciela do pracy samodzielnej  ( linki do stron internetowych, scenariusze pracy wraz z wyjaśnieniami)

3. Do materiałów  wysyłanych przez nauczyciele dołączane będą pliki z pracami domowymi zapisanymi w formacie Word. Częstotliwość zadawanych prac – klasy 5 i 6- raz w tygodniu, klasa 7 i 8 – raz lub dwa razy w tygodniu.

Uczniowie są zobowiązani wykonać pracę i odesłać ją w pliku Word na adres mailowy nauczyciela w ciągu tygodnia (od daty zadania pracy).

4. Nauczyciel może poprosić o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń i w miarę możliwości wysłania zdjęcia pracy na adres mailowy. Jeśli nie będzie możliwości wykonania zdjęcia, prace te zostaną sprawdzone i ocenione po powrocie do normalnego funkcjonowania szkoły

4. Praca domowe będą oceniane:

-  4 prace domowe mniejsze ( ćwiczenia gramatyczne lub leksykalne, zadania w zeszycie ćwiczeń) będą pracami cząstkowymi, za które można otrzymać maksymalnie 25 punktów. Po ocenieniu 4 prac i zliczeniu punktów będzie za nie wystawiana jedna ocena ( wg wcześniej przyjętej skali)

- za większe prace domowe ( krótkie wypracowania- samodzielne wypowiedzi pisemne) przyznawane będą oceny w skali 1-6

5. Ocenianiu będą podlegać wypowiedzi ustne. Po zrealizowaniu określonej partii materiału poszczególni uczniowie będą odpowiadać na serię pytań ( wcześniej opracowanych) podczas lekcji realizowanej metodą wideokonferencji.  Przyznawane będą wtedy oceny w skali 1-6

6. Nauczyciel raz w tygodniu będzie udzielał informacji zwrotnej uczniom w postaci odesłania  im drogą mailową plików z poprawioną pracą domową, komentarzami i oceną lub podczas wideokonferencji.


JĘZYK FRANCUSKI   Magdalena Sar-Ignut

 Zasady oceniania przedmiotowego w nauczaniu zdalnym

1. Krótkie prace pisemne  (np. ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń  lub wysyłane uczniom mailem oraz robienie fiszek ) będę oceniane w skali od 1 do 25 punktów.. Za 4 tego typu prace można otrzymać max. 100 punktów. Ilość zdobytych punktów jest następnie przeliczana na ocenę według następującej skali: 

 0-39p      niedostateczny,  

 40-54p    dopuszczający

 55-69p    dostateczny

 70-84p    dobry

 85-100p   bardzo dobry.

 

2. Za większe prace pisemne (np. rozwiązywanie testu, tłumaczenie zdań, wypracowanie na zadany temat) oraz za prace projektowe (np. plakat ze słownictwem z danego działu  lub dłuższa wypowiedź ustna na zadany temat) można otrzymać ocenę od 1 do 6. Ilość punktów jest przeliczana w skali jak wyżej z tym, że liczba punktów 96-100 daję ocenę celującą.

3.Uczniowie są zobowiązani wykonać pracę i odesłać ją w pliku tekstowym (lub zdjęcie pracy) na adres mailowy nauczyciela w ciągu tygodnia (od daty zadania pracy). Ocenie podlega staranność i zaangażowanie w wykonanie, zgodność z tematem i terminowość oddania.

4.W trakcie lekcji on-line oceniane także będą aktywność i zaangażowanie.   Jednocześnie za przeszkadzanie w czasie lekcji (m.in. spamowanie) uczeń może otrzymać  „ - ’’ przy czym otrzymanie 3 minusów skutkuje oceną „niedostateczną”.

 

MUZYKA

PLASTYKA/TECHNIKA

Ocenie podlega staranność i zaangażowanie w wykonanie, zgodność z tematem i terminowość oddania.

Uczniowie przesyłają skany prac e-mailem.

Na wykonanie każdej pracy uczeń ma kilka dni - do tygodnia.

Cześć uczniów prowadzi również szkicowniki, prace te oceniane są dodatkowo.

Informacje zwrotne i prace uczniów będą na bieżąco odnotowywane przeze mnie w tabelce a oceny wpisywane do dziennika elektronicznego.

 

 

HISTORIA

 • w klasach starszych - eseje i recenzje artykułów naukowych i popularnonaukowych, dostępnych w internecie;

 • karty pracy i mapki (z wagą taką , jak praca na lekcji);

 • krótkie testy w postaci "ankiety google'a""

 • w klasach młodszych - lapbooki i mapy myśli (skanowane lub fotografowane później);

 • przesłane prezentacje,

 • karty pracy (do uzupełniania - interaktywne?)

 • krótkie testy w postaci "ankiety google'a".

 GEOGRAFIA

Ocenie podlega:

poziom wykonanej pracy

staranność

odpowiedź na zadane pytania

zaangażowanie i terminowość oddania pracy

CHEMIA

ocenie podlega:

Terminowość i systematyczność  przesyłanych prac - plusy- do przeliczenia na ocenę 5 plusów -bdb, 4 plusy-db

Odpowiedź ustna/ zadanie, podczas lekcji on-line

Zadana prezentacja

Praca pisemna- np test do rozwiązania

Zadania w zeszycie ćwiczeń,-  przesłanie skanów/zdjęć

EDB

ocenie podlega:

Terminowość i systematyczność  przesyłanych prac - plusy- do przeliczenia: 4 plusy-  bdb ; 3 plusy -db; 2 plusy- dost; 1 plus- dop

Zadana prezentacja

Dłuższa praca pisemna

BIOLOGIA


FIZYKA Grzegorz Dąbrowski

klasa 7 i 8

ocenie podlega:

 • Terminowość i systematyczność  przesyłanych prac obowiązkowych

 • Odpowiedź ustna lub zadanie - podczas lekcji on-line

 • Praca pisemna- np test do rozwiązania

 • Zadania w zeszycie ćwiczeń lub karach pracy -  przesłanie skanów lub zdjęć

 • Prace dodatkowe dla chętnych (trzy plusy to 5 lub przy obszerniejszych pracach ocena 5 lub 6)

MATEMATYKA

Klasa 7

Zasady pracy i oceniania pracy zdalnej matematyka  Anna Cichocka klasa 7

1.     Uczeń otrzymuje codziennie porcję materiału do wykonania. Materiał jest przekazywany drogą mailowa lub w trakcie lekcji online.

2.     Obowiązkiem ucznia jest zapoznać się z danym materiałem, wykonać wskazane zadania i potwierdzić ich wykonanie mailem zwrotnym,

3.     Udział w lekcjach online jest obowiązkowy.

4.     Oceniane będą:

a) terminowość rozliczania się(jedna ocena)

b) jakość prac ( kilka, jedna na tydzień - w zależności od długości pracy zdalnej)

c)we wcześniejszym terminie zapowiedziana będzie praca pisemna(sprawdzian lub sprawdziany),

d) udział w lekcjach online będzie oceniany za frekwencję (jedna ocena )

5.     Jeśli będzie to możliwe to praca klasowa pisemna z przerobionego materiału odbędzie się już po powrocie do szkoły.

 

Klasa 8

 

Zasady pracy i oceniania pracy zdalnej matematyka  Anna Cichocka klasa 8

1.Uczeń otrzymuje codziennie porcję materiału do wykonania. Materiał jest przekazywany drogą mailowa lub w trakcie lekcji online.

2.Obowiązkiem ucznia jest zapoznać się z danym materiałem, wykonać wskazane zadania i potwierdzić ich wykonanie mailem zwrotnym,

3.Udział w lekcjach online jest obowiązkowy.

4.Oceniane będą:

a)     Test który otrzymałam przed zawieszeniem zajęć

b)    Terminowość rozliczania się.(jedna ocena)

c)     Jakość prac ( kilka, jedna na tydzień - w zależności od długości pracy zdalnej)

d)    We wcześniejszym terminie zapowiedziana będzie praca pisemna.(sprawdzian lub sprawdziany),

e)      Udział w lekcjach online będzie oceniany za frekwencję. (jedna ocena),

f)      Po powrocie oczekuję rozwiązanych dwóch testów które wydałam przed zawieszeniem zajęć.(dwie oceny),

g)     Po powrocie rozliczam prace powtórzeniowe  - z materiałów publikowanych codziennie na stronie CKE.GOV.PL szybka powtórka dla ósmoklasistów. (jedna ocena),

5. Jeśli będzie to możliwe to praca klasowa pisemna z przerobionego materiału odbędzie się już po powrocie do szkoły.

 

System oceniania z matematyki klasy 5 – 6                    (w okresie pracy zdalnej)


Ocenianiu będzie podlegać:

1. Praca i aktywność w czasie zajęć on-line - zapisywanie w zeszytach i wykonywanie poleceń nauczyciela - będzie nagradzana plusami ( 3 plusy - bdb)

2. Praca domowa  w ćwiczeniach - zadawana codziennie, sprawdzana i oceniana wyrywkowo np. podczas lekcji on-line lub  przesłanianie zdjęcia.

3. Karty pracy ( zadania do rozwiązania lub zadania testowe) - raz w tygodniu, przesyłanie rozwiązań oraz gromadzenie kart w teczkach( uczeń przesyła rozwiązania przed kolejną lekcją on-line).

4. Prezentacje uczniów - dotyczące zagadnień realizowanych na bieżąco.

5. Sprawdziany - jeszcze nie wiem w jakiej formie

6. Nieprzygotowanie -  mogą być dwa nieprzygotowania, usprawiedliwione przez rodzica - brak pracy domowej, brak kart pracy, brak informacji zwrotnych od ucznia.

7 . Systematyczne zapisywanie i odnotowywanie przez nauczyciela  - aktywności uczniów.

 

 

Klasa 4

Zakres i sposób oceniania:

1. Karty pracy – uczniowie otrzymują karty pracy do wykonania z informacją, że praca podlega ocenie, uczniowie zbierają swoje prace w teczce. Gdy wrócimy do szkoły, to zbiorę i ocenię prace. W wariancie, że kwarantanna jest przedłużona do końca roku szkolnego – do przemyślenia inny sposób dostarczenia prac np. zdjęcia lub złożenie w szkole.

2. Cotygodniowe zestawy zadań – codziennie dzieci mają przesyłaną lekcję, w tym lekcje on-line (objaśnienie, przykładowe ćwiczenia i rozwiązania zadań, zestaw zadań do samodzielnego wykonania). W razie potrzeby mogą zadawać drogą elektroniczną pytania , na które odpowiadam. Po każdej lekcji każdy uczeń do następnego dnia do godz. 15.00 przesyła mi rozwiązania zadań. Raz w tygodniu uczniowie otrzymują zestaw zadań na ocenę z przerobionego materiału.

3. Sprawdziany - gdy wrócimy do szkoły materiał zostanie krótko powtórzony, podzielony na części i będą sprawdziany w normalnym trybie.

4. Brak przesłania rozwiązań w wyznaczonym terminie oznacza nieprzygotowanie. Uczniowi przysługują 4 nieprzygotowania do końca roku szkolnego. W sytuacji braku przesłania rozwiązań od nieprzygotowania zwalnia pisemne usprawiedliwienie rodziców przysłane drogą elektroniczną przed upływem terminu wywiązania się z pracy. Każdy kolejny brak po wykorzystaniu 4 nieprzygotowań oznacza ocenę niedostateczną.

 

Jest codzienny obowiązek przesyłania rozwiązań zadanych zadań. Będę zaznaczać w tabeli, jak uczniowie wywiązują się z tego obowiązku.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Klasy 7 – 8 dziewczęta

 

Oceny :

 

1. Samodzielne ułożenie układu fitness - 4 ósemki

2. Pisemne, krótkie,  przedstawienie sylwetki wyznaczonego przez nauczyciela sportowca (historia sportu światowego).

3. Sprawdzian siły mm brzucha. Podanie liczby wykonanych siadów z leżenia w czasie 30s.

4. Uczeń ma możliwość zdobywania na każdych zajęciach +. Za uzbieranie trzech +, uczeń otrzymuje ocenę celującą za aktywność.

- screenshot ekranu po zaleconej aktywności w endomondo

- podanie ilości kroków wykonanych określonego dnia

- zaprojektowanie własnego programu ćwiczeń

- zaproponowanie filmu o tematyce sportowej

- przybliżenie  w formie 10 min wykładu tematu z zakresu edukacji zdrowotnej.

 

Wychowanie fizyczne Artur Błażejak

 

Formą zaliczenia będzie karta ćwiczeń, którą uczniowie mieli wydrukować i zaznaczać systematyczność swoich ćwiczeń. Za jakiś czas sami uczniowie zrobią sobie sprawdzian z jednej lub dwóch cech motorycznych.  Sprawdzian będzie prosty i w sposób jednoznaczny mówiący o danej cesze motorycznej. Do przygotowania będzie również fragment treningu na konkretne partie mięśniowe.

 

 

INFORMATYKA:

POSTAWA I UMIEJĘTNOŚCI:

- systematyczność i terminowość oddawanych prac (przesyłanie zadań do nauczyciela w ustalonym terminie), dokładność wykonania, spójność pracy oraz zaangażowanie, umiejętności TIK

FORMY PRACY:

- prace wykonane na komputerze i bez komputera wysłane do nauczyciela via Internet

- prace ucznia "dodatkowe"

-prace wykonane przez ucznia w serwisach online poleconych przez nauczyciela

-karty pracy i testy, sprawdziany i kartkówki online.

-wypowiedzi ustne i pisemne uczniów

OCENY:

- skala ocen wg wso

[Kamil Urbański]

 

 

RELIGIA

POSTAWA I UMIEJĘTNOŚCI:

- systematyczność i terminowość oddawanych prac (przesyłanie zadań do nauczyciela w ustalonym terminie), dokładność wykonania, spójność pracy oraz zaangażowanie

FORMY PRACY:

- prace wykonane na komputerze i bez komputera wysłane do nauczyciela via Internet

- polecenia z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń

- prace ucznia "dodatkowe"

-karty pracy i sprawdziany i kartkówki online.

-wypowiedzi ustne i pisemne uczniów

- modlitwy, znajomości podstawowych prawd wiary(odpowiedzi ustne lub pisemne)

- praca z Pismem Świętym

- praca z zasobami katechetycznymi i religijnymi online

OCENY:

- skala ocen wg wso

[Kamil Urbański]

 

 Filozofia

Filozofia w klasach 7 Szkoły św. Teresy ZPO


Opracowała Anna Szymaszczyk

Cele:

 1. Ukazanie filozofii jako:

-        zachęty do krytycznego i twórczego myślenia,

-        drogi wiodącej do głębszego poznania i bogatszego doświadczania życia,

-        jednego z fundamentów kultury europejskiej pozwalającego lepiej rozumieć siebie w powiązaniu ze współczesnym światem (nauki i cywilizacji, sztuki, religii, mody, rynku itp.)

 1. Sprzyjanie intelektualnemu rozwojowi ucznia przez:

-        werbalizowanie problemów i nadawanie im formy pytań,

-        zauważanie sprzeczności i wieloznaczności sądów,

-        argumentowanie i wyciąganie wniosków,

-        wykrywanie założeń tkwiących u podstaw przyjmowanych twierdzeń,

-        uzasadnianie swego przekonania,

-        uwzględnianie różnych punktów widzenia,

-        konfrontowanie różnych stylów myślenia,

-        dostrzeganie roli języka w doświadczaniu rzeczywistości.

 1. Zwracanie uwagi na:

-        specyfikę pytań filozoficznych i myślenia filozoficznego,

-        ukazywanie roli naturalnego zadziwienia jako początku filozoficznej refleksji.

 

Treści

Historia filozofii z akcentem na filozofię starożytną oraz chrześcijańską i polską - omawiana chronologicznie (wybrani przedstawiciele) oraz pod kątem wybranych problemów.

 

Zasady oceniania:

Ocenie podlegają prace pisemne lub plastyczne nadsyłane przez uczniów na polecenie nauczyciela, w okresie 1 tygodnia od zadania, a także dodatkowe prace uzgodnione z nauczycielem.

Jeśli będzie taka możliwość również aktywność ucznia podczas lekcji online.

6 (celujący)

Gdy praca jest zgodna z poleceniem, wykonana w całości, oryginalna. Napisana językiem ucznia.

5 (bdb)

Gdy praca jest zgodna z poleceniem, wykonana w całości, widać staranie ucznia, by była wyczerpująca. Napisana własnym językiem

4 (dobry)

Gdy praca w większości zgodna z poleceniem lub wykonana prawie w całości, lub napisana jest językiem odbiegającym wyraźnie od języka używanego przez ucznia w innych pracach pisanych w klasie

3 (dost.)

Gdy praca jest wykonana w części poprawnie

2 (dop.)

Praca jest wykonana ale niepoprawnie. Całkowicie niezgodnie z poleceniem lub błędnie

1 (ndst)

Brak wykonania pracy lub informacji o jej wykonaniu lub takiej niemożności w terminie 2 tygodni.

Prace i oceny można poprawiać, na podstawie pisemnych wskazówek nauczyciela lub samodzielnie w terminie 1 tygodnia

W razie niemożności przesłania pracy przez ucznia, nauczyciel odnotowuje fakt otrzymania informacji od ucznia o jej  wykonaniu lub poważnej trudności (w zeszycie lub na kartce) i sprawdza ją w najbliższych możliwych okolicznościach.

 

Anna Szymaszczyk