Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).
>

Najczęściej zadawane pytania - rekrutacja

Często zadawane pytania o rekrutację do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Adres, logowanie, hasło

Gdzie znajdę elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych?

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych udostępniamy pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl

 

Kto zakłada konto kandydata w systemie rekrutacji?

Jeśli jesteś uczniem szkoły, którą prowadzi m.st. Warszawa, konto założy dla Ciebie Twoja szkoła. Odbierz ze szkoły login i hasło dostępu do swojego konta.

Jeśli jesteś uczniem szkoły, której nie prowadzi m.st. Warszawa, to musisz samodzielnie założyć konto w systemie. Wejdź w zakładkę „Zgłoś kandydaturę”, a następnie wprowadź swój PESEL. Po uzupełnieniu wszystkich danych system zarejestruje Twój wniosek. Wygeneruje też login kandydata, którym będziesz się posługiwać przy każdym kolejnym logowaniu.

Każdy kandydat może mieć założone tylko jedno konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

Co zrobić, jeśli zapomnę hasła do systemu rekrutacji?

Nowe hasło możesz wygenerować na kilka sposobów:

 • na stronie systemu wybierz opcję „zapomniałem hasła” (pod warunkiem, że we wniosku podany był Twój adres e‑mail),
 • w szkole macierzystej (jeśli jesteś uczniem szkoły prowadzonej przez m.st Warszawę a szkoła pierwszego wyboru nie potwierdziła jeszcze wniosku),
 • w dowolnej szkole ponadpodstawowej wymienionej we wniosku (jeśli nie jesteś uczniem szkoły prowadzonej przez m.st Warszawę a szkoła pierwszego wyboru nie potwierdziła jeszcze Twojego wniosku),
 • w szkole pierwszego wyboru (jeśli potwierdziła już wniosek).

Harmonogram

Gdzie znajdę, co kiedy mam zrobić?

Harmonogram działań kandydata zamieściliśmy:

Komunikaty o przebiegu rekrutacji zamieszczamy na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl w sekcji: Rekrutacja >> Rekrutacja po szkole podstawowej.

Oferta

Gdzie znajdę ofertę szkół ponadpodstawowych?

Ofertę zamieściliśmy:

 • na stronie elektronicznego systemu rekrutacji pod adresem:https://warszawa.edu.com.pl,
 • na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych, które prowadzi m.st. Warszawa.

Zachęcamy również do lektury informatora 2023/2024„Wybierz szkołę dla siebie”, który zamieściliśmy na stronie: edukacja.um.warszawa.pl.

W warszawskich szkołach ponadpodstawowych działają następujące oddziały:

 • Ogólnodostępne – O [skrót w systemie],
 • Dwujęzyczne – D [skrót w systemie],
 • Wstępne – W [skrót w systemie],
 • Międzynarodowe – MM [skrót w systemie],
 • Przygotowania wojskowego – PW [skrót w systemie],
 • Sportowe – S [skrót w systemie],
 • Mistrzostwa sportowego – MS [skrót w systemie),
 • Integracyjne:
  • cześć integracyjna oddziału integracyjnego – I(i) [skrót w systemie],
   • część ogólnodostępna oddziału integracyjnego – I(o) [skrót w systemie].

Gdzie znajdę informacje o zawodach nauczanych w warszawskich szkołach?

Informację o zawodach, których uczymy w warszawskich szkołach, znajdziesz w poradniku „Wybierz szkołę dla siebie”. Udostępniamy go na stronie internetowej: edukacja.um.warszawa.pl. Znajdziesz w nim krótkie opisy zawodów oraz wykaz techników, szkół branżowych I stopnia i liceów ogólnokształcących. Wygodne mapy pomogą zlokalizować Ci szkołę w wybranej dzielnicy. Są tam też informacje o rekrutacji, takie jak terminy, zasady, wskazówki czym kierować się przy wyborze szkoły, czyli kilka słów od doradcy zawodowego.

Lista preferencji

Ile szkół ponadpodstawowych mogę wskazać na liście preferencji?

Możesz wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Która szkoła ponadpodstawowa jest szkołą pierwszego wyboru?

Szkoła, którą wskazałeś jako pierwszą na liście preferencji, jest szkołą pierwszego wyboru. Na wydrukowanym wniosku znajduje się informacja o szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru oraz jej adres.

Co to jest grupa rekrutacyjna?

Grupa rekrutacyjna to część oddziału lub jego wielokrotność. Niektóre szkoły podzieliły swoje oddziały na mniejsze grupy (np. ze względu na nauczane języki obce lub zawody), a inne z kilku oddziałów utworzyły jedną grupę rekrutacyjną.

Ile oddziałów lub grup rekrutacyjnych mogę wybrać?

Możesz wybrać dowolną liczbę grup rekrutacyjnych lub oddziałów.

Czy ważna jest kolejność wybieranych oddziałów lub grup rekrutacyjnych?

Przy układaniu listy preferencji ważna jest kolejność wybranych oddziałów lub grup rekrutacyjnych. Oddział lub grupa rekrutacyjna, która jest pierwsza na liście to ta, do której najbardziej chcesz się dostać. Ostatnia to ta, na której zależy Ci najmniej. Kwalifikacja kandydatów prowadzona jest tylko do jednego oddziału lub grupy rekrutacyjnej.

Czy mogę wybrać oddział w jednej szkole ponadpodstawowej, następnie oddział w innej szkole, a potem ponownie inny oddział w wybranej już wcześniej szkole?

Kandydat może utworzyć tzw. mieszaną listę preferencji np. wybrać oddziały 1a, 1b w Liceum Ogólnokształcącym X oraz 1a, 1b w Technikum Y i ułożyć je w następującej kolejności:

 1. Oddział 1b w Liceum Ogólnokształcącym X – szkoła pierwszego wyboru lub oddział, do którego kandydat najbardziej chce się dostać.
 2. Oddział 1a w Technikum Y.
 3. Oddział 1a w Liceum Ogólnokształcącym X.
 4. Oddział 1b w Technikum Y.

 Zasady kwalifikacji

Jaką liczbę punktów mogę uzyskać maksymalnie?

Do oddziału ogólnodostępnego możesz uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. za wynik egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów,
 2. za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 72 punkty,
 3. za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – maksymalnie 7 punktów,
 4. za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:
 • za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty, które działają na terenie szkoły – maksymalnie 18 punktów (wykaz konkursów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym znajdziesz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: http://www.kuratorium.waw.pl/),
 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – maksymalnie 3 punkty.

Jeśli wybierzesz oddział dwujęzyczny, klasę wstępną, oddział międzynarodowy, dodatkowo doliczane są punkty za sprawdzian kompetencji językowych lub sprawdzian predyspozycji językowych.

Jeśli wybierzesz oddział sportowy, oddział mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego, w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę Twoje wyniki próby sprawności fizycznej.

Jeśli wybierzesz oddział ogólnodostępny, do którego przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych, dodatkowo doliczane są punkty za ten sprawdzian.

Którzy kandydaci przyjmowani są w pierwszej kolejności?

W pierwszej kolejności przyjmowani są:

 • laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
 • laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu:
  • wojewódzkim
  • ponadwojewódzkim,
  • laureaci konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.

Ponadto:

 • jeśli wybierzesz oddział sportowy lub mistrzostwa sportowego, musisz uzyskać pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, aby wziąć udział w kwalifikacji,
 • jeśli wybierzesz oddział dwujęzyczny, oddział międzynarodowy lub klasę wstępną, musisz uzyskać pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych lub predyspozycji językowych, aby wziąć udział w kwalifikacji. Warunek ten nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziale o przyjęcie do którego ubiega się laureat lub finalista.

Jakie dodatkowe sprawdziany mogą być przeprowadzane w szkole w zależności od typu wybranego oddziału?

W szkole, w której prowadzone są oddziały dwujęzyczne i międzynarodowe obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych.

W szkole, w której prowadzone są klasy wstępne, obowiązuje sprawdzian predyspozycji językowych.

W szkole, w której prowadzone są oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego lub oddziały przygotowania wojskowego, obowiązuje próba sprawności fizycznej.

W niektórych szkołach, które prowadzą oddziały ogólnodostępne, może obowiązywać sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Jakie są zasady przystępowania do dodatkowych sprawdzianów?

W oddziałach sportowych, mistrzostwa sportowego i przygotowania wojskowego wymagana jest próba sprawności fizycznej. Do próby przystąp w każdej szkole, która prowadzi takie oddziały, a którą wskażesz na liście preferencji.

W oddziałach dwujęzycznych i międzynarodowych wymagany jest sprawdzian kompetencji językowych. Sprawdzian z danego języka jest wspólny we wszystkich oddziałach, w których prowadzony jest dany język. Jeśli kandydujesz do kilku oddziałów objętych wspólnym sprawdzianem kompetencji dla danego języka, to do sprawdzianu przystąp w szkole, której taki oddział został umieszczony najwyżej na Twojej liście preferencji.

W oddziałach wstępnych wymagany jest wspólny sprawdzian predyspozycji językowych. Jeśli kandydujesz do kilku oddziałów objętych wspólnym sprawdzianem predyspozycji językowych, to do sprawdzianu przystąp w szkole, której taki oddział został umieszczony najwyżej na Twojej liście preferencji.

W oddziałach ogólnodostępnych wymagany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych (np. uzdolnień plastycznych). Przystąp do sprawdzianu w każdejszkole, której taki oddział znajduje się na Twojej liście preferencji.

W jaki sposób kandydaci są kwalifikowani do oddziału lub grupy rekrutacyjnej?

O zakwalifikowaniu do oddziału lub grupy rekrutacyjnej decyduje liczba punktów, którą kandydat uzyska zgodnie z zasadami rekrutacji do danego oddziału.

Wniosek kandydata będzie rozpatrywany kolejno w każdym oddziale lub grupie rekrutacyjnej, które zostały umieszczone na jego liście preferencji. Kandydat zostanie zakwalifikowany do wskazanego na liście preferencji oddziału lub grupy rekrutacyjnej, jeśli uzyska odpowiednią liczbę punktów. Kandydat może zostać zakwalifikowany tylko do jednego oddziału lub grupy rekrutacyjnej.

Przykład: Jeżeli do grupy Z (jedno miejsce) kandyduje dwóch kandydatów: uczeń A z pierwszej preferencji ma 73 punkty, uczeń B z drugiej preferencji ma 89 punktów, to do grupy zostanie zakwalifikowany:

 • uczeń B (o ile nie został przyjęty do wybranej przez siebie grupy wyższej preferencji),
 • uczeń A jeśli kandydat B został przyjęty do wybranej przez siebie grupy wyższej preferencji.

Czy można zakwalifikować się do kilku oddziałów lub grup rekrutacyjnych?

Nie, kandydat może zostać zakwalifikowany tylko do jednego oddziału lub grupy rekrutacyjnej. Wniosek kandydata będzie rozpatrywany kolejno w każdym oddziale lub grupie rekrutacyjnej, które zostały umieszczone na liście preferencji. Kandydat jest kwalifikowany do oddziału/grupy rekrutacyjnej, który jest przez niego najbardziej preferowany i do którego może się zakwalifikować na podstawie uzyskanej liczby punktów (przy określonym limicie miejsc).

Przykład: Uczeń wskazał na liście preferencji 7 oddziałów lub grup rekrutacyjnych i zabrakło mu punktów do oddziału lub grupy rekrutacyjnej z pierwszej preferencji. Mógłby zostać zakwalifikowany do oddziału lub grupy rekrutacyjnej z drugiej, czwartej i piątej preferencji. W takiej sytuacji zostanie zakwalifikowany do oddziału lub grupy rekrutacyjnej z drugiej preferencji, ponieważ znajduje się ona najwyżej na liście preferencji kandydata.

Czy to prawda, że jeśli kandydat nie zakwalifikuje się do oddziału lub grupy rekrutacyjnej pierwszej preferencji, ma mniejsze szanse na zakwalifikowanie do oddziału lub grupy rekrutacyjnej umieszczonego na drugiej preferencji?

Nie, przydział odbywa się na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydata.

Przykład: Paweł i Ewa kandydują do tego samego oddziału o nazwie 1b w Technikum X, ale wybrali ten oddział w innej kolejności. Ewa umieściła oddział 1b w Technikum X jako pierwszy wybór na liście preferencji, a następnie inne oddziały. Paweł umieścił natomiast oddział 1b w Technikum X na czwartym miejscu na swojej liście preferencji. Okazało się, że obydwoje dostali się do tego samego oddziału 1b w Technikum X.

Pawłowi zabrakło punktów, aby zostać zakwalifikowanym do oddziałów umieszczonych na jego liście na trzech pierwszych pozycjach. Otrzymał jednak najwyższą liczbę punktów w oddziale 1b w Technikum X i znalazł się na pierwszym miejscu na liście zakwalifikowanych do tego oddziału. Ewa miała mniej punktów, ale wystarczająco dużo, aby znaleźć się na liście zakwalifikowanych do tego oddziału.

Czy kandydat, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego?

Tak, kandydat, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego. Taki kandydat przyjmowany jest na takich samych zasadach jak kandydaci, którzy nie posiadają orzeczenia, czyli na podstawie uzyskanej liczby punktów.

Dyrektor szkoły wybiera natomiast osoby do części integracyjnej oddziałów integracyjnych, jeśli kandydat ubiegał się o przyjęcie również do niej. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do części integracyjnej oddziału integracyjnego składa kopię orzeczenia w każdej szkole z oddziałami integracyjnymi, którą wskazał we wniosku.

Co zrobić, gdy w wyniku postępowania kandydat nie został zakwalifikowany do żadnego oddziału lub grupy rekrutacyjnej?

Taki kandydat może ubiegać o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkół, w których po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne miejsca. Listę takich szkół ogłosimy w elektronicznym systemie w zakładce „Wolne miejsca” oraz na stronie: edukacja.warszawa.pl.

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona bez użycia elektronicznego systemu naboru.